PZW Słupsk
Menu
XXII EFFC
ZEZWOLENIA     IT
O C H R O N A   W Ó D
Aktualności
ZAKAZ POLOWU RYB
Sport
Rekordy
Kampanie
Przepisy PZW
Poczta
Słońce w Słupsku
Dziś jest: 17.02.2018

wschód: 06:08
zachód: 16:04
Licznik odwiedzin
1541653
Młodzież
Program przedsięwzięcia „PZW w szkole”
opracowany przez mgr Teodora Rudnika


1. Tytuł programu – rozwijanie zainteresowań sportem wędkarskim w szkole.

2. Przeznaczenie programu – program przeznaczony jest dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

3. Założenia programu – założeniem programu jest nauka wędkowania, uprawianie sportu wędkarskiego oraz kontakt z przyrodą. Młodych adeptów należy szkolić w sztuce wędkarskiej, zaczynając od abecadła wędkarskiego, by później stali się prawdziwymi wędkarzami. Bardzo ważną rzeczą jest problem etyki wędkarskiej w związku z ruchami ekologicznymi związanymi ze stosunkiem człowieka do środowiska przyrodniczego. Przerażająca wizja degradacji środowiska sprawia, że środowiska wędkarskie rzucają hasło: „wędkarstwo uprawiamy dla sportu, dla samej czynności łowienia, a nie dla pożywienia: złowiłeś, nie zabijaj, ale wypuść”. To jest odpowiedź wędkarzy – ekologów. ekologów ten sposób jawią się trzy postawy: kłusownik wędkarski bierze wszystko, co złapie, wędkarz tradycyjny bierze tylko to, na co pozwalają przepisy oraz wędkarz ekolog, który wypuszcza wszystko. By ocenić, która z tych postaw jest właściwa, poruszamy problem etyki wędkarskiej. Problem ten będzie szczegółowo omawiany w trakcie realizacji tematyki spotkań. Sprawy etyki należy rozpatrywać we własnym sumieniu. Oprócz kwestii moralnych, należy pamiętać jeszcze o ekologii. W podstawach ekologii poruszane będą następujące zagadnienia: ekologia osobników, ekologia populacji oraz ekologia biocenoz i ekosystemów. Podnoszenie wrażliwości ekologicznej dzieci i młodzieży realizowane będzie poprzez organizowanie o tematyce ekologicznej: konkursów, wystawek, pogadanek, spotkań z filmem ekologicznym, ludźmi działającymi na rzecz ochrony środowiska, organizowanie prac użytecznych na rzecz środowiska, organizowanie wycieczek ekologicznych, na których omawiane będą przyczyny zagrożeń.


Na całość przedsięwzięcia składa się:

1. Program PZW w szkole:

 • wędkarstwo: ABC młodego wędkarza,
 • ekologia: podstawy ekologii, ryby i środowisko, ichtiofauna słodkowodna Polski, ochrona środowiska naturalnego.
 • etyka: podstawy etyki, etyka wędkarska, etyka ekologiczna.


2. Ramowy plan pracy z młodzieżą na rok szkolny 2005/2006.


3. Harmonogram zawodów wędkarskich, konkursów oraz regulaminy
    i tematyka szkoleń
.


4. Celem głównym programu jest:

 • kształtowanie osobowości młodego człowieka,
 • zachęcanie do uprawiania sportu wędkarskiego,
 • pozyskiwanie młodzieży do Związku,
 • podejmowania zorganizowanego współdziałania ze szkołami,
 • wychowanie młodzieży na etycznych, kulturalnych i świadomych wędkarzy.

Cele szczegółowe programu:

 • kształtowanie kultury osobistej,
 • zapoznanie z szeroką wiedzą z zakresu: przepisów praw dotyczących wędkarstwa i ochrony środowiska, życia ryb, ekologii, etyki,
 • kształtowanie postaw i zachowań w obcowaniu z przyrodą,
 • kształtowanie życzliwości i koleżeńskości oraz tolerancji,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska,
 • kształtowanie świadomości zasady nienaruszalności praw przyrody
  i racjonalnego korzystania z jej zasobów,
 • prowadzenie, rozwijanie i doskonalenie pracy szkoleniowo-wychowawczej
  w środowisku młodzieżowym,
 • zapoznanie z racjonalną gospodarką rybacko-wędkarską,
 • skuteczna ochrona wód,
 • zwalczanie kłusownictwa,
 • organizowanie zawodów wędkarskich respektujących przepisy o ochronie zwierząt oraz ograniczenie stosowania zanęt,
 • dbanie o bezpieczeństwo młodzieży w czasie organizowania zajęć praktycznych nad wodą,
 • zaszczepianie bakcyla wędkarstwa jako kulturalnej formy spędzania czasu wolnego,
 • służyć zdrowiu i ogólnemu rozwojowi dziecka,
 • zapoznanie z działaczami i zawodnikami wędkarskimi, przedstawicielami miejscowych urzędów i innymi ciekawymi ludźmi,

 

5. Metody realizacji programu - najbardziej przydatnymi metodami będą:

 • metody oparte na posługiwaniu się słowem: opowiadanie, pogadanka,  wykład, dyskusja, praca z książką i czasopismem,
 • metody oglądowe oparte na obserwacji: pokaz,
 • metody oparte na działalności praktycznej,
 • metoda eksperymentalna,
 • metody gier i zabaw: metoda symulacyjna, metoda sytuacyjna.


6. Formy realizacji programu – program realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych jako koło zainteresowań. Do wyko przystania form organizacyjnych zajęć zaliczyć należy: wycieczki, biwaki, obozy wędkarskie, konkursy, festyny.


7. Przewidywane osiągnięcia:

 • interesuje się sportem wędkarskim,
 • zna zasady ABC młodego wędkarza,
 • wykazuje się wiedzą z zakresu: przepisów prawnych dotyczących  wędkarstwa, życia ryb,
 • posiada podstawowe umiejętności niezbędne do łowienia ryb,
 • wykazuje wiedze z zakresu etyki i ekologii wędkarstwa, dekalog,
 • potrafi umiejętnie organizować sobie czas wolny,
 • wykazuje poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • bierze aktywny udział w różnych formach organizowanych przez PZW związanych z wędkarstwem i przyrodą: konkursach o wiedzy wędkarskiej
  i ekologicznej, konkursach plastycznych i zawodach wędkarskich,
 • podporządkowuje się zasadom bezpieczeństwa na łowisku,
 • przestrzega zasad koleżeńskości i wzajemnej pomocy w wędkowaniu.


8. Ewaluacja programu – będzie nią udział dzieci i młodzieży w różnorodnych konkursach, zawodach, obozach i wycieczkach podczas to których wykażą się znajomością i umiejętnością wędkarstwa. Przeprowadzone zostaną również ankiety dotyczące działalności kół wędkarskich, z których wnioski posłużą do ulepszenia pracy.


9. Korzyści z realizacji programu:

 • popularyzacja ogólnej wiedzy i etyki wędkarskiej,
 • systematyczne zdobywanie wiedzy wędkarskiej,
 • przyswajanie niektórych wiadomości z dziedzin pokrewnych: ichtiologii, ochrony przyrody, ekologii, gospodarki rybacko – wędkarskiej,
 • wdrażanie do umiejętności racjonalnego gospodarowania czasem wolnym,
 • kształcenie nawyków czynnego wypoczynku,
 • możliwość samorealizacji i wypoczynku na łonie natury,
 • przekazywanie odpowiednich wzorców postaw i zachowań,
 • kształcąca i wychowawcza rola szkółek,
 • opanowanie wielu sprawności: m.in. uczenie się różnych ról społecznych, przyswajanie wiedzy o świecie oraz norm moralnych.


10. Informacja o wdrożeniu – program realizowany będzie w roku szkolnym
      2005/2006 w Polskim Związku Wędkarskim oraz w szkółkach wędkarskich.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
Copyright © 2006 - 2018 ZO PZW Słupsk - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści bez zgody ZO PZW Słupsk zabronione.